ID/PW 가입
 / 

스위치 보유 타이틀 (시리즈별 정리)

 
3
  7026
Updated at 2023-09-09 17:59:44

 

 

 

 동물의  숲

 슈퍼  스매시  브라더스

 스플래툰  

 피크민   

 

 별의  커비   

 라이자의  아틀리에

 제노  블레이드

 베요네타 

 

 

 건볼트 

 리버시티   걸즈

 룬  팩토리

 옥토패스  트래블러

 

 몬스터  헌터

 진  여신전생 

 더스크   다이버 

 

 

2
Comments
2
2023-09-09 18:22:13

저는 저기서 리버시티걸즈 1,2는 PS4용으로 가지고 있네요

1
2023-09-13 12:41:23

이렇게 팩만 모아서 보니 이쁘네요 ㅎㅎ

 
글쓰기
SERVER HEALTH CHECK: OK