ID/PW 가입
 / 

2023 게임 어워드 투표 완료 !

 
3
  5726
Updated at 2023-11-20 16:08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2023년   최고의   게임   

  (젤다의  전설  티어스   오브   더   킹덤)

 

  2023년   베스트  패밀리 .  멀티플레이어  게임   

  (마리오   브라더스   원더)

 

2
Comments
2
2023-11-20 23:09:58

올해가 진짜 대박이네요 ㄷㄷㄷㄷ

1
2023-11-23 09:59:00

멀티는 마리오 재밌긴하죠 ㅋㅋ

 
글쓰기
SERVER HEALTH CHECK: OK